icon 30 DNI
NA ZWROT
icon 24 MIESIĄCE
GWARANCJI
icon SZYBKA
DOSTAWA
icon BEZPIECZNE
PŁATNOŚCI
Znajdź nas w social media

REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY
SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin jest adresowany do klientów korzystających z usług sklepu internetowego pod adresem https://opaskadlaseniora.pl/, oraz jedynie w odpowiednim zakresie kierowany jest do osoby fizycznej, przeglądającej zasoby Sklepu w celach informacyjnych i zapoznania się z ofertą serwisu.

Aby przejść do wybranej sekcji tego dokumentu, użyj poniższych linków:

ZAWARTOŚĆ REGULAMINU

§3. CENA I PŁATNOŚĆ 4

§4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 4

§5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESYŁKI 5

§6. ZWROT I WYMIANA 5

§7. REKLAMACJE 6

§8. GWARANCJA 7

§9. NASZE PRODUKTY 7

§10. KOMPATYBILNE APLIKACJE 8

§11. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 8

§12. WYMAGANIA TECHNICZNE 8

§13. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH 9

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI 9


§1. DEFINICJE


PRODUKT

Produkty oferowane w Sklepie, zgodnie z opisem szczegółowym przedstawionym przy danym Produkcie.


SKLEP/SERWIS

Dostępny pod adresem internetowym WWW: https://opaskadlaseniora.pl/, internetowy serwis sprzedażowy, prowadzony przez Sprzedawcę.


SPRZEDAWCA/e Patron

E Patron Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 42 lok. 115, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000997044, NIP 5273023586.


YTKOWNIK

Osoba fizyczna albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, odwiedzająca Serwis lub dokonująca w nim zamówień Produktów.


KONSUMENT

Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


REGULAMIN

Przedmiotowy dokument zawierający zasady i warunki działania Sklepu oraz Umów.


UMOWA

Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie.

PRZEDSIĘBIORCA-KONSUMENT

Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.


RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z późniejszymi zmianami.

ZAMÓWIENIE

Oświadczenie woli Użytkownika wyrażające bezpośredni zamiar zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Użytkownika niezbędne w celu skutecznego złożenia zamówienia.

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Użytkownik w celu złożenia zamówienia powinien wejść w zakładkę [Sklep], kolejno wybrać interesujący go Produkt klikając [dodaj do koszyka]. Kolejno należy wejść w [koszyk], wybrać metodę przesyłki i przejść do płatności, a następnie wpisać w formularzu zamówienia dane niezbędne do złożenia zamówienia i wysłania Produktu, wybrać metodę płatności wraz akceptacją regulaminu dostawcy usług obsługi płatności. Przed dokonaniem płatności należy zweryfikować poprawność podanych danych oraz upewnić się co do wyboru właściwego Produktu.

 2. W celu złożenia zamówienia należy zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

 3. Przyjęcie zamówienia i zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem ma miejsce z chwilą przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail do Użytkownika z informującą o wysyłaniu Produktu pod wskazany w formularzu zamówienia adres, z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie został poinformowany, że ePatron nie przyjmie zamówienia lub że zamówienie nie zostało uprzednio skutecznie anulowane przez Użytkownika

 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, jednak niezbędne do jego skuteczne złożenia zamówienia i przesłania Produktu. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych zostały opisane w Polityce Prywatności.

§3. CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Aktualne i obowiązujące w dacie składania zamówienia ceny Produktów, są widoczne są w Sklepie przy danym Produkcie.

 2. W przypadku oczywistych błędów tj. znacząco zaniżonej lub zawyżonej ceny zgodnie z cenami rynkowymi Produktów podobnych, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.

 3. Cena nie obejmuje opłat za dostawę. Koszt dostawy doliczany jest do łącznej kwoty dodanych do koszyka Produktów.

 4. Ceny produktów zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki. Cena podana na naszej Stronie nie obejmuje opłat za dostawę, które są podawane na Stronie oddzielnie.

 5. Sprzedawca ma prawo do zamiany ceny w każdym czasie. Dla zamówień złożonych przed zmianą ceny, obowiązująca jest cena z dnia zawarcia umowy, o której mowa w §1.

 6. Aktualne metody płatności, z których Użytkownik może skorzystać widoczne są w Sklepie podczas procesu składania zamówienia.

 7. W ramach Sklepu mogą być organizowane okazjonalne lub czasowe promocje, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie. Jeżeli warunki danej promocji nie stanowią inaczej – promocje nie łączą się.

§4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie wskazanych powyżej 30 dni liczonych od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie Produktu lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie Produktu.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczające, jeśli Użytkownik wyślę informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.

 4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy, można pobrać z Serwisu, lub złożyć oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@opaskadlaseniora.pl, lub tradycyjnym listem na adres siedziby Sprzedawcy.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został skutecznie poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Produktu.

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika wybrane i użyte przy składaniu zamówienia, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, w tym na przelew na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 7. Produkt należy bezpiecznie zapakować i odesłać na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem ZWROT OPASKADLASENIORA.PL.

 8. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Produkt, który jest odsyłane musi był pełnowartościowy wraz z jego oryginalnym pudełkiem, kartką z numerem IMEI, a także kablem.

 9. Koszty odesłania Produktu, ponosi we własnym zakresie Użytkownik.

§5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESYŁKI

 1. Sprzedawca dokłada staranności, by Produkty były wysyła w możliwie szybki terminie, jednak ePatron zastrzega, że jeśli w Sklepie lub w innym miejscu w Serwisie bądź wiadomości e-mail wskazana jest data wysłania lub dostarczenia Produktu, to jest to termin przybliżony i nie może stanowić gwarancji dostawy w konkretnym dniu.

 2. Możliwe metody i koszty przesyłki widoczne są w Sklepie, podczas składania zamówienia.

 3. Prawo własności Produktu i ryzyko straty przechodzi na Użytkownika z chwilą dostarczenia przez ePatron Produktu do wybranego przewoźnika, z zastrzeżeniem innych uzgodnień na piśmie, pod rygorem nieważności.

 4. Produkty zostaną wysłane przez ePatron i dostarczone przez wybranego przewoźnika na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany adresu wysyłki. Zmiana podanego w Sklepie adresu, nie jest możliwe po dostarczeniu Produktu do przewoźnika.

§6. ZWROT I WYMIANA

 1. Aby zwrócić Produkt zakupiony na Stronie, należy poinformować Sprzedawcę o zamiarze zwrotu (odstąpienia od umowy zawartej na odległość) w dowolnym momencie przed upływem 30 dni od daty, kiedy Użytkownik lub osoba przez niego wskazana weszła w fizyczne posiadanie Produktu,

 2. W przypadku zamówienia wielu produktów w ramach tego samego zamówienia należy poinformować nas o zamiarze zwrotu w dowolnym czasie przed upływem 30 dni od daty, kiedy Użytkownik lub osoba przez niego wskazana weszła w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu z zamówienia.

 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy skorzystać z Formularza zwrotu i wymiany lub przesłać wiadomość z informacją o zwrocie na adres e-mail: kontakt@opaskadlaseniora.pl.

 2. Produkt należy bezpiecznie zapakować i odesłać na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem ZWROT OPASKADLASENIORA.PL.

 3. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Produkt, który jest odsyłane musi był pełnowartościowy wraz z jego oryginalnym pudełkiem, kartką z numerem IMEI, a także kablem.

 4. Koszty odesłania Produktu, ponosi we własnym zakresie Użytkownik.

 5. Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności za zakup Produktu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został skutecznie poinformowany o decyzji Użytkownika co do zwrotu, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Produktu.

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika wybrane i użyte przy składaniu zamówienia, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, w tym na przelew na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 7. Użytkownik ma prawo dokonać wymiany Produktów w terminie 14 dni od daty zakupu Produktu (pomiędzy dostępnymi w Serwisie modelami Produktów) korzystając z Formularza zwrotu i wymiany. Sprzedawca dokona zwrotu różnicy w cenie jeśli Użytkownik dokona wymiany na model w niższej cenie, lub Użytkownik będzie zobowiązany do dopłaty, w przypadku wymiany na droższy model opaski od uprzednio kupionego produktu. Sprzedawca dokona korekty faktury. W celu wymiany należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@opaskadlaseniora.pl. W zakresie wymiany stosuje się analogicznie zapisy §6 ust. 1-8 powyżej. W przypadku wymiany należy podać dopisek „WYMIANA OPASKADLASENIORA.PL” (ust. 4 powyżej).

§7. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta za sprzedany towar, zgodnie z zasadami odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z Umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz zgodny z zawarta Umową Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.

 3. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.

 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, w tym przesłanie reklamacji na adres e-mail: kontakt@opaskadlaseniora.pl. Możliwe jest skorzystanie z dostępnego w Sklepie formularza reklamacyjnego.

 5. W razie braku zgodności Produktu z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A – Ustawy o prawach konsumenta (brak zgodności towaru z umową).

 6. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Konsument może żądać:

  • jego naprawy

  • lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dokona na swój koszt naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, gdy Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o niezgodności towaru z umową. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt.

 1. Konsumentowi przysługuje również uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy: 

  • Sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

  • Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową;

  • brak zgodności towaru z umową występują nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towaru;

  • oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Użytkownikowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Użytkownika o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Użytkownik wybrał i użył podczas dokonywania zapłaty za Produkt, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.

 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 43e ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik zwróci Sprzedawcy towar niezwłocznie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru w okolicznościach wskazanych w zdaniu poprzedzającym ponosi Sprzedawca. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Użytkownikowi z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności towaru z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została przez Sprzedawcę uznana.

§8. GWARANCJA

 1. Produkty zakupione przez użytkownika w Sklepie podlegają dobrowolnej gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę.

 1. Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej.

 2. Aby uzyskać pomoc i obsługę gwarancyjną, należy napisać na adres e-mail: kontakt@opaskadlaseniora.pl.

§9. NASZE PRODUKTY

 1. Opisy danego Produktu są dostępne w Sklepie. Użytkownik na podstronie danego Produktu, po kliknięciu w niego, ma możliwość zapoznać się ze szczegółami i funkcjonalnościami Produktu.

 2. W Serwisie znajdują się instrukcje obsługi danego Produktu, możliwe do pobrania.

 3. Kolory czy niewielkie detale mogą różnić się w zależności od ustawień monitora. Sprzedawca nie może zagwarantować, że sposób wyświetlania kolorów na ekranie monitora odzwierciedla w pełni rzeczywisty kolor lub inne detale danego Produktu. Wszelkie pomiary i wyniki są orientacyjne i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i ewentualne szkody Użytkownika, podjęte w oparciu o wyniki i dane z Produktu.

 4. Żaden z Produktów dostępnych w Sklepie nie jest wyrobem medycznym lub produktem leczniczym w świetle obowiązujących przepisów prawa, a jego zastosowanie nie zastępuje indywidualnej porady lub opieki lekarskiej.

 5. Wszelkie pomiary uzyskane dzięki Produktowi są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do wyboru leczenia przez Użytkownika lub być traktowane jak wyniki badań medycznych.

 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyglądu i funkcjonalności Produktu, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@opaskadlaseniora.pl.

§10. KOMPATYBILNE APLIKACJE

 1. W odniesieniu do wszelkich aplikacji czy oprogramowania – prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności do bezpłatnego pobrania, ePatron nie jest ich dostawcą i nie ponosi za ich działanie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Aplikacje nie są częścią naszych Produktów i nie możemy zapewnić Użytkownika o dostępności aplikacji i jakości jej działania. Sprzedawca nie jest stroną jakiekolwiek stosunku zobowiązaniowego jaki może powstać pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą danej aplikacji zainstalowanej w Produkcie.

 1. Połączenie transmisji danych pomiędzy Produktami Użytkowników a serwerem danych podczas korzystania z mobilnych aplikacji nie jest częścią usług świadczonych przez firmę ePatron. Aby uzyskać informacje na temat warunków ogólnych korzystania z połączenia internetowego, Użytkownicy powinni skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

 2. Sprzedawca jedynie prezentuje aplikacje możliwe do pobrania i zainstalowania w Produkcie, kompatybilne z nim, pozwalające na rozszerzenie funkcjonalności Produktu.

 1. Sprzedawca zastrzega, że wycofanie danej aplikacji, nie ma wpływu na funkcje Produktu, które są wbudowane i działają bez aplikacji, tym samym brak dostępności zewnętrznej aplikacji nie powoduje żadnego obniżenia wartości Produktu.

§11. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

  • straty, które nie zostały spowodowane przez jakiekolwiek naruszenie ze strony ePatron Umowy lub jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty, których nie można było przewidzieć zarówno dla Użytkownika, jak i Sprzedawcy w momencie zawarcia Umowy.

  • za jakiekolwiek opóźnienia lub niewywiązanie się z naszych zobowiązań wynikających z Regulaminu, jeśli wynikają one z przyczyn, od nas niezależnych.

  • za brak działania lub zakłócenia w działaniu Produktu jeśli są one spowodowane problemami z siecią Internet,

  • za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i instrukcją.

§12. WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z możliwością połączenia się z Internetem, aktywnego połączenia internetowego, przeglądarki internetowej oraz aktualnego adresu poczty elektronicznej.

  2. Użytkownik powinien samodzielnie i we własnym zakresie zweryfikować czy urządzenie spełnia niezbędne wymagania techniczne oraz czy posiada aktualne oprogramowanie oraz dostęp do sieci internetowej.

  3. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, nieprzekraczającym jednak standardowego ryzyka wiążącego się z korzystaniem z Internetu. Użytkownik powinien brać je pod uwagę, nawet pomimo stosowania przez siebie systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

  4. Użytkownik, w celu uniknięcia zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed powyższymi zagrożeniami mogą zapewnić także m.in. włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źróa.

§13. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

    1. Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, jeśli Użytkownik jest konsumentem, ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR (Online Dispute Resolution).

    2. Użytkownik może skorzystać z platformy ODR we wszystkich językach UE pod adresem:
     https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

   1. Prawem właściwym dla stosunku umownego łączącego Strony, wynikającego z Regulaminu, jak również dla samego Regulaminu, jest prawo polskie.

   2. Użytkownik nie może kopiować, powielać, rozpowszechniać, dokonywać dekompresji lub modyfikować w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób oprogramowania i innych elementów składających się na Serwis, w całości lub w części.

   3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§15. ZMIANY REGULAMINU

    1. Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2024 r. Wersja archiwalna poprzedniego regulaminu znajduje się tutaj.

    2. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych powodów takich jak: zmiana przepisów obowiązującego prawa celem dostosowania do niej treści Regulaminu, zmiana danych Sprzedawcy, zmiany biznesowe i technicznie Serwisu, lub konieczność modyfikacji lub usunięcia błędów pisarskich.

    3. W przypadku zmian umożliwiony zostanie dostęp do archiwalnych treści regulaminów.

    4. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy.

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ ZWROTU TOWARU

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ REKLAMACYJNY

ZAŁĄCZNIK – OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE SPRZEDAWCY

Najczęstsze pytania
dotyczące opaski SOS

Jak wygląda obsługa opaski dla seniora?

Ogólnie rzecz biorąc, obsługa opaski medycznej jest tożsama z obsługą elektronicznych zegarków cyfrowych, które są teraz wypierane przez nowocześniejsze smartwatche. Niektóre opaski są pozbawione ekranu – posiadają jedynie najistotniejsze funkcje, które powinno mieć urządzenia do przeznaczenia medycznego. Inne, bardziej „gadżeciarskie” modele mają już wbudowany ekran, podobny do ekranów w telefonach dla seniorów. Interfejs bransoletki wizualnie nie różni się niczym od zegarków ostatniej generacji. Oprócz aplikacji uruchamianych z poziomu interfejsu (oraz zdalnie), do dyspozycji są dostępne przyciski funkcyjne, znajdujące się na obudowie. Jest to, przede wszystkim, przycisk SOS – sztandarowa funkcja tego typu opasek – oraz, np. przycisk, który uruchamia funkcję mierzenia tętna. Na obudowie znajduje się także port dla ładowarki, gdyż – podobnie jak każde urządzenie elektroniczne – opaska wymaga regularnego uzupełniania energii (co 2-5 dni).

Czas reakcji w przypadku podejrzanych zachowań seniora?

W przypadku pobrania i zintegrowania oprogramowania opaski medycznej z naszym smartfonem, zostaniemy powiadomieni o każdym podejrzanym ruchu podopiecznego. Nie musi to być nawet podejrzany ruch, gdyż przy odpowiedniej konfiguracji, urządzenie będzie wysyłać powiadomienia, np. w postaci raportów z bieżącej lokalizacji opaski. Reakcja opaski na nietypowe zachowanie, równoznaczne z przesłaniem powiadomienia, to kwestia paru sekund.

Jak opaska komunikuje się z seniorem?

Jeśli opaska jest wyposażona w kartę SIM, senior może skorzystać z opcji zadzwonienia do opiekuna. W przypadku niedoładowanej karty SIM senior jest zdolny jedynie odbierać połączenia przychodzące. Senior może odebrać połączenie i rozmawiać z opiekunem tak, jakby rozmawiał przez zwykły telefon.

Czas pracy opaski dla seniora?

Zależy to od konkretnego modelu opaski ratunkowej. Z reguły jest to od 2 do maksymalnie 5 dni pracy baterii. Jest to bardzo długi czas pracy baterii, może wystarczyć nawet na krótki wyjazd podopiecznego, bez konieczności ładowania, która mogłoby być dla niego problematyczna. Jeśli jednak użytkownik opaski jest objęty dużą dozą ryzyka, warto dbać o regularne uzupełnianie baterii urządzenia.

Czy można się kąpać w bransoletce medycznej?

To także zależy od konkretnego modelu opaski. Część modeli jest całkowicie wodoodporna i można w niej pływać (do określonej głębokości). Inne bransoletki są odporne, ale jedynie na zachlapania, tzn. nie są przystosowane do zanurzania, użytkowania ich w wodzie. Istnieje także wiele modeli, które w ogóle nie są ani przystosowane do używania ich w wodzie, ani odporne na zachlapania. Te warianty bransoletek należy trzymać z dala od wszelakich form wody.

Czy można zlokalizować seniora?

Tak. Praktycznie wszystkie modele zegarków dla seniora oferują funkcję nadajnika GPS, którym nie tylko zlokalizujemy seniora, ale otrzymamy również powiadomienie o jego położeniu co kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt minut (zależnie od konfiguracji jaką wybierzemy). Niektóre modele są zintegrowane z mapami Google, dzięki czemu możemy automatycznie wyznaczyć trasę od naszego położenia do punktu, w którym znajduje się podopieczny. Należy jednak zaznaczyć, że lokalizacja GPS nie jest na tyle dokładna, aby namierzyć seniora w dokładności co do metra. Tę wadę rekompensuje jednak funkcja zdalnego uruchamiania sygnału dźwiękowego, dzięki któremu będziemy mogli odnaleźć naszego podopiecznego, np. w tłumie – idąc „za dźwiękiem” wydawanym przez opaskę.

Czy można korzystać z opaski jak z telefonu dla seniora?

Tak. Jeśli doładujemy kartę SIM, która będzie znajdowała się w opasce, będzie można wykonywać z niej połączenia. Jakość dźwięku jest wystarczająca, a głośność bardzo donośna, dzięki czemu nawet osoba o słabym słuchu będzie w stanie bez problemu się z nami skomunikować. Problemem może być mały wyświetlacz. Małe ikonki mogą sprawiać kłopot osobom o słabym wzroku. Niemniej, interfejsy opasek są z reguły wykonane w względnie dużych rozmiarach – przystosowane do użytku przez seniorów.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!