icon 30 DNI
NA ZWROT
icon 24 MIESIĄCE
GWARANCJI
icon SZYBKA
DOSTAWA
icon BEZPIECZNE
PŁATNOŚCI
Znajdź nas w social media

Polityka prywatności

Cieszymy się, że dbasz o swoją prywatność i chcesz zapoznać się z tym dokumentem. Dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywało się z poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (zwanej dalej Polityką).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§1. KILKA WAŻNYCH INFORMACJI I DEFINICJI 2

§2. JAKIE STOSUJEMY ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH? 3

§3. JAKIE DANE ZBIERAMY? 3

§4. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 3

§5. CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE? 4

§6. CZY MOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EOG? 4

§7. CZY MOJE DANE SĄ PROFILOWANE? 4

§8. KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH? 5

§9. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH? 5

§10. JAK DŁUGO MOJE DANE SĄ PRZETWARZANE? 6

§11. CZY W SERWISIE STOSOWANE SĄ COOKIES? 6

§12. CZYM SĄ LOGI SERWERA? 7

§13. ZMIANY POLITYKI 7

§1. KILKA WAŻNYCH INFORMACJI I DEFINICJI

A dministratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://opaskadlaseniora.pl/, jest ePatron Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 42 lok. 115, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000997044, NIP 5273023586.;

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@opaskadlaseniora.pl.

C ookie Board– program komputerowy w Serwisie, który służy do zarządzania plikami cookies przez Użytkownika, wyświetlający informacje o tych plikach i zapewniający możliwość wyrażenia zgody Użytkownika na ich zastosowanie przez Administratora podczas korzystania z Serwis.

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli takiej którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

O programowanie – na potrzeby Polityki rozumie się przez to przeglądarki internetowe używane do korzystania z Serwisu;

P liki cookies – rozumie się przez to pliki tekstowe, które Serwis zapisuje na Urządzeniu Użytkownika w chwili, gdy ten korzysta z Serwisu i które ułatwiają korzystanie ze Strony;

RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

S klep/Serwis – sklep internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej https://opaskadlaseniora.pl/, dostępny w sieci Internet;

Urządzenie– rozumie się przez to elektroniczne urządzenie, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery PC, laptopy, tablety, smartfony;

U żytkownik– rozumie się przez to każdego użytkownika korzystającego i/lub dokonującego zakupu w Serwisie.

§2. JAKIE STOSUJEMY ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH?

Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • przetwarza dane osobowe w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów przetwarzania,
 • dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób prawidłowy i w razie potrzeby są uaktualniane,
 • przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
 • zachowuje poufność danych osobowych.

§3. JAKIE DANE ZBIERAMY?

 • Dane wskazane przy składaniu zamówienia tj. Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/wysyłki, adres wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP; szczegóły składanych zamówień;
 • numer rachunku bankowego;
 • adres IP;
 • dane zawarte w korespondencji e-mail i poprzez formularz kontaktowy w Sklepie.

§4. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane osobowe Użytkowników i innych osób wchodzących w interakcje z Administratorem lub Użytkownikami, możemy przetwarzać w celu:

 • wykonania zawartej z Administratorem Umowy i obsługi złożonego zamówienia w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • nawiązania kontaktu oraz umożliwienia skorzystania z usług świadczonych przez Administratora lub w ramach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznym i statystycznym, w tym poprawy funkcjonowania i użyteczności Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • technicznym, administracyjnym, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Administratora oraz zarządzania tymi systemami – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług Administratora – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • wdrażania nowych funkcjonalności Serwisu lub rozwijania istniejących – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§5. CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu.

Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Usługodawcy. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania (wycofać swoją zgodę).

§6. CZY MOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EOG?

Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), celem umożliwienia Użytkownikom spoza EOG korzystania z usług Sklepu. Transfer ten może odbywać się do:

 • krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzje o adekwatności ochrony Danych Osobowych(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów;
 • innych krajów, przede wszystkim na podstawie Standardowych Klauzul Umownych z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń (technicznych i prawnych) lub Wiążących Reguł Korporacyjnych lub na podstawie art. 49 ust. 1 lit. c RODO, jeśli przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między Administratorem a Użytkownikiem spoza EOG.

§7. CZY MOJE DANE SĄ PROFILOWANE?

Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, polegającym na ulepszeniu oferty, usług reklamowych, przypomnienia czy rekomendacyjnych dla Użytkowników, którzy odwiedzają Serwis.

Jednak Administrator nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji mających skutki prawne lub inne podobne. Sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania danych możesz zgłosić na adres e-mail: kontakt@opaskadlaseniora.pl.§8. KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez niektóre podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje, a które pomagają w wypełnianiu jego zadań. Tymi podmiotami są zarówno usługodawcy, z którymi Administrator zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych jak i odrębni administratorzy, tacy jak:

 • Hostingodawca (przechowuje dane na swoim serwerze);
 • Przewoźnik dostarczający zamówienie;
 • Dostawca usług mailingowych (który przechowuje Twoje dane, jeśli subskrybujesz newsletter);
 • Radca Prawny lub Adwokat, który świadczy usługi prawne na rzecz Administratora;
 • Usługodawca, który zapewnia wsparcie techniczne strony internetowej, jeśli jest zewnętrznym usługodawcą i jeśli wsparcie to obejmuje obszary gdzie znajdują się dane;
 • Inni podwykonawcy/usługodawcy jeśli przedmiot ich działalności wymaga dostępu do danych osobowych.

Ze względu na korzystanie przez Administratora z usług dostawców używających serwerów zlokalizowanych w krajach trzecich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych (usługi takie jak Google, czy programy służące do spotkań online) – istnieje możliwość przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przy czym współpracujemy wyłącznie z firmami uczestniczącymi w programie UE/US Data Privacy Framework, co gwarantuje przestrzeganie przez nie wysokich standardów ochrony danych osobowych, zgodnych z europejskimi przepisami.

Dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§9. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

RODO zapewnia Ci szereg możliwych uprawnień dotyczących obsługi Twoich danych osobowych, z których możesz skorzystać. Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona wcześniej zgoda (wycofanie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • przenoszenia danych osobowych;
 • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, oraz z przyczyn, które związane są z Twoją szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych (jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć w tym przedmiocie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień opisane są szczegółowo w art. 15 – 21 RODO. Jeśli masz pytania związane ze swoimi uprawnieniami lub chcesz z nich skorzystać, skontaktuj się z Administratorem.

§10. JAK DŁUGO MOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu uwzględniania sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw (przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący maksymalnie 6 lat), lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (zazwyczaj jest to okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i wynosi 5 lat). Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§11. CZY W SERWISIE STOSOWANE SĄ COOKIES?

W naszej Sklepie stosujemy niezbędne cookies, aby zapewnić Ci płynne i wygodne korzystanie z Serwisu. Nasze cookies są wyłącznie po to, by ułatwić Ci poruszanie się po Serwisie i dostosować go do Twoich potrzeb. Dzięki nim Serwis może zapamiętać Twoje ustawienia.

Dbamy o to, by wszystkie cookies używane w Serwisie były bezpieczne dla Twojego urządzenia.

W Serwisie używamy plików cookies również w celach statystycznych (m.in. na potrzeby liczenia odwiedzin Strony/Zakładek) czy analitycznych (np. na sprawdzenie, jaka jest przeciętna długość wizyty w Sklepie). Na Stronie wykorzystujemy pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich. Rodzaje używanych cookies to: sesyjne, trwałe oraz ustawiane przez inne serwisy takie jak np. Google Analytics.

Poszczególne rodzaje plików cookies używane w ramach Serwisu zostały określone w Cookie Board. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej lub urządzenia albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w przeglądarce lub urządzeniu. W razie ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Twojego urządzenia, korzystanie z Serwisu może być utrudnione i może spowodować wyłączenie niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej oraz w Cookie Board.

Możesz zarządzać ustawieniami cookies, blokując je lub otrzymując powiadomienia, poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce internetowej na Urządzeniu. Poniżej znajdziesz linki do instrukcji dotyczących zarządzania cookies dla różnych przeglądarek:

§12. CZYM SĄ LOGI SERWERA?

Logi serwera to zapisy informacji o tym, co dzieje się na serwerze. Gromadzą one dane, takie jak:

 • zapytania do strony: kiedy odwiedzasz Sklep, serwer rejestruje Twoje zapytanie. Zapisuje informacje, takie jak Twój adres IP, rodzaj akcji, którą wykonujesz (np. otwarcie strony), adres strony, którą odwiedzasz, oraz czas, kiedy to robisz,
 • informacje o błędach: jeśli w Sklepie wystąpią jakieś błędy (np. Serwis nie został znaleziony), serwer też to zapisuje. Dzięki temu Administrator może naprawiać problemy i ulepszać Serwis,
 • kwestie bezpieczeństwa: logi pomagają w wykrywaniu niebezpiecznych prób dostępu do serwera lub innych niepokojących działań.

Logi serwera służą m.in. do utrzymania bezpieczeństwa Sklepie, analizy tego, jak jest używana, i poprawiania jej działania. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji konkretnych osób. Logi serwera są zazwyczaj wykorzystywane do celów administracyjnych, takich jak analiza ruchu na stronie, diagnostyka problemów technicznych, zapewnienie bezpieczeństwa i optymalizacja działania Sklepie. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego te dane są chronione i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13. ZMIANY POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Może to być spowodowane zmianami w przepisach lub nowymi rozwiązaniami technologicznymi, lub produktami, które wprowadzamy. Gdy tylko coś się zmieni, damy Ci znać poprzez Serwis, abyś zawsze był na bieżąco.

Polityka obowiązuje od dnia 24 maja 2024 r.

Tutaj znajduje się jej wersja archiwalna Polityki.

Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką.

Najczęstsze pytania
dotyczące opaski SOS

Jak wygląda obsługa opaski dla seniora?

Ogólnie rzecz biorąc, obsługa opaski medycznej jest tożsama z obsługą elektronicznych zegarków cyfrowych, które są teraz wypierane przez nowocześniejsze smartwatche. Niektóre opaski są pozbawione ekranu – posiadają jedynie najistotniejsze funkcje, które powinno mieć urządzenia do przeznaczenia medycznego. Inne, bardziej „gadżeciarskie” modele mają już wbudowany ekran, podobny do ekranów w telefonach dla seniorów. Interfejs bransoletki wizualnie nie różni się niczym od zegarków ostatniej generacji. Oprócz aplikacji uruchamianych z poziomu interfejsu (oraz zdalnie), do dyspozycji są dostępne przyciski funkcyjne, znajdujące się na obudowie. Jest to, przede wszystkim, przycisk SOS – sztandarowa funkcja tego typu opasek – oraz, np. przycisk, który uruchamia funkcję mierzenia tętna. Na obudowie znajduje się także port dla ładowarki, gdyż – podobnie jak każde urządzenie elektroniczne – opaska wymaga regularnego uzupełniania energii (co 2-5 dni).

Czas reakcji w przypadku podejrzanych zachowań seniora?

W przypadku pobrania i zintegrowania oprogramowania opaski medycznej z naszym smartfonem, zostaniemy powiadomieni o każdym podejrzanym ruchu podopiecznego. Nie musi to być nawet podejrzany ruch, gdyż przy odpowiedniej konfiguracji, urządzenie będzie wysyłać powiadomienia, np. w postaci raportów z bieżącej lokalizacji opaski. Reakcja opaski na nietypowe zachowanie, równoznaczne z przesłaniem powiadomienia, to kwestia paru sekund.

Jak opaska komunikuje się z seniorem?

Jeśli opaska jest wyposażona w kartę SIM, senior może skorzystać z opcji zadzwonienia do opiekuna. W przypadku niedoładowanej karty SIM senior jest zdolny jedynie odbierać połączenia przychodzące. Senior może odebrać połączenie i rozmawiać z opiekunem tak, jakby rozmawiał przez zwykły telefon.

Czas pracy opaski dla seniora?

Zależy to od konkretnego modelu opaski ratunkowej. Z reguły jest to od 2 do maksymalnie 5 dni pracy baterii. Jest to bardzo długi czas pracy baterii, może wystarczyć nawet na krótki wyjazd podopiecznego, bez konieczności ładowania, która mogłoby być dla niego problematyczna. Jeśli jednak użytkownik opaski jest objęty dużą dozą ryzyka, warto dbać o regularne uzupełnianie baterii urządzenia.

Czy można się kąpać w bransoletce medycznej?

To także zależy od konkretnego modelu opaski. Część modeli jest całkowicie wodoodporna i można w niej pływać (do określonej głębokości). Inne bransoletki są odporne, ale jedynie na zachlapania, tzn. nie są przystosowane do zanurzania, użytkowania ich w wodzie. Istnieje także wiele modeli, które w ogóle nie są ani przystosowane do używania ich w wodzie, ani odporne na zachlapania. Te warianty bransoletek należy trzymać z dala od wszelakich form wody.

Czy można zlokalizować seniora?

Tak. Praktycznie wszystkie modele zegarków dla seniora oferują funkcję nadajnika GPS, którym nie tylko zlokalizujemy seniora, ale otrzymamy również powiadomienie o jego położeniu co kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt minut (zależnie od konfiguracji jaką wybierzemy). Niektóre modele są zintegrowane z mapami Google, dzięki czemu możemy automatycznie wyznaczyć trasę od naszego położenia do punktu, w którym znajduje się podopieczny. Należy jednak zaznaczyć, że lokalizacja GPS nie jest na tyle dokładna, aby namierzyć seniora w dokładności co do metra. Tę wadę rekompensuje jednak funkcja zdalnego uruchamiania sygnału dźwiękowego, dzięki któremu będziemy mogli odnaleźć naszego podopiecznego, np. w tłumie – idąc „za dźwiękiem” wydawanym przez opaskę.

Czy można korzystać z opaski jak z telefonu dla seniora?

Tak. Jeśli doładujemy kartę SIM, która będzie znajdowała się w opasce, będzie można wykonywać z niej połączenia. Jakość dźwięku jest wystarczająca, a głośność bardzo donośna, dzięki czemu nawet osoba o słabym słuchu będzie w stanie bez problemu się z nami skomunikować. Problemem może być mały wyświetlacz. Małe ikonki mogą sprawiać kłopot osobom o słabym wzroku. Niemniej, interfejsy opasek są z reguły wykonane w względnie dużych rozmiarach – przystosowane do użytku przez seniorów.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!